Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища в село Славяново и село Бисер

                                                                                                                               З А П О В Е Д

№ 582

05.06.2012 г.

                                                                                              

На основание чл.24а,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ,чл.69 от Наредба №2 от УПРОИ и решение №738/08.09.2011г.,№130/16.05.2012г.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по  землища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категo-

рия  земя

Цени съгл. Реш.№738

от 08.09.11 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

без ДДС

1.

с.Славяново

м.,,Татарето”-029028

158,998

V

15,60

2480.37

30,00

2.

с.Бисер

м.,,Кюшето”-093001

6,100

ІV

19,20

117.12

30,00

3.

с.Бисер

м.,,Големият юротлук”-051041

7,885

V

15,60

123,01

30,00

4.

с.Бисер

м.,,Ранниите бостанлъци”-029013;

5,401

ІV и V

19,20

15,60

93.83

30,00

5.

с.Бисер

м.,,Елехча”-027002

62,761

ІV и V

19,20

15,60

1202,28

30,00

6.

с.Бисер

м.,,Елехча”-027001

8,510

ІV и V

19,20

15,60

162.89

30,00

7.

с.Бисер

м.,,Кюшето”-026034

38,501

ІV

19,20

739.22

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 26.06.2012г. от 15.30 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 26.06.2012г. в деловодството.

 Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

           При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 19.07.2012г.т 15.30 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 19.07.2012г.

           Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

            МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на община Харманли

           

              Съласувано юрист:

               Лиляна Йорданова