Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища както следва

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ

З А П О В Е Д

№ 391

Харманли 02.06.2010г.

На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли

 и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, засрок от три  години  на  имоти по землища както следва :

№ поред

землища

Местности

имоти №

дка

Категория на

Земята

Цени съгласно Решение №616 лв./дка

Начална цена на търга лв./дка

Тръжна документация лв.

 без ДДС

1.

с. Доситеево

До село -  063039

1,189

ІV

19,20

22,83

5,00

2.

с. Доситеево

До село - 063040

1,303

ІV

19,20

25,02

5,00

3.

с. Доситеево

До село- 063053

2,191

ІV

19,20

42,07

5,00

4.

с. Доситеево

Карагьоз- 127016

3,000

VІІІ

7,20

21,60

5,00

5.

с. Доситеево

Дядо Ванева кория

150008;151006

1,970

VІІІ

7,20

14,18

5,00

6.

с. Доситеево

Николови камъни

154008;154011

5,443

Х

4,80

26,13

30,00

7.

с. Доситеево

Гочките

175016;176011

5,810

12,00

69,72

30,00

8.

с. Доситеево

Дюзя-  180004

1,317

V

15,60

20,55

5,00

9

с. Доситеево

Доанджиева могила- 243010

2,219

V

15,60

34,62

5,00

10.

с. Доситеево

Плоското орманче-177019    

7,976

V

15,60

124,43

30,00

11.

с.Болярски извор

Долапите-015010  

1,690

ІV

19,20

32,45

5,00

12.

с.Болярски извор

Гяур махле

015029;015042

7,139

ІV

19,20

137,07

30,00

13.

с.Болярски извор

Цигански геран - 019026

3,500

ІV

19,20

67,20

5,00

14.

с.Болярски извор

Черничката- 025011

2,448

ІV

19,20

47,00

5,00

15.

с.Болярски извор

Сарадотлука -027024

1,275

ІV

19,20

24,48

5,00

16.

с.Болярски извор

Над село -053011

1,400

V

15,60

21,84

5,00

17.

с.Болярски извор

Кютюкли дере

054002;055016;055018;055021

055023;055026;055041;

30,611

ІV

19,20

587,73

30,00

18.

с.Смирненци

Каратопрака-009019

2.770

ІV

19.20

53,18

5,00

19.

с.Смирненци

Каратопрака-009020

3,228

ІV

19.20

61,98

5,00

20.

с.Смирненци

Малево-077026

0,800

12.00

9,60

5,00

21.

с.Смирненци

Малево-077030

0,295

12,00

3,54

5,00

22.

с.Смирненци

Баираръса-084001

2,300

ІV

19,20

44,16

5,00

23.

с.Смирненци

Малко Малево-091022

1.401

ІV

19,20

26,90

5,00

24.

с.Смирненци

Караиванките-098010

3,044

12,00

36,53

5,00

25.

с.Българин

Байрямаджи-013041;013042

3,416

VІІІ

7,20

24,60

5,00

26.

с.Българин

Карагъорова река-014058

3,643

VІІІ

7,20

26,23

5,00

27.

с.Българин

Старите лозя-014111

2,000

VІІ

9,60

19,20

5,00

28.

с.Българин

Домузгъол-019063

4,692

VІІІ

7,20

33,78

5,00

29.

с.Българин

Деребал-019147

1,489

VІІІ

7,20

10,72

5,00

30.

с.Българин

Белите камъни-019216

8,509

VІІІ

7,20

61,26

30,00

31.

с.Българин

Белите камъни-019256

1,522

VІІІ

7,20

10,96

5,00

32.

с.Българин

Дядо Танчеви ливади-020022;020023;020024

7,643

VІІІ

7,20

55,03

30,00

33.

с.Българин

Дядо Танчеви ливади-02050

10.030

VІІІ

7,20

72,22

30,00

34.

с.Българин

Кинлика-037026

3,000

VІІ

9,60

28,80

5,00

35.

с.Българин

Кинлика-039002;039003

4,806

VІІІ

7,20

34,60

5,00

36.

с.Българин

Мешилика-041002;041004;042001

6,766

VІІ

9,60

64,95

30,00

37.

с.Българин

Долна лула-046021;048013;048017

3,863

V

15,60

60,26

5,00

38.

с.Българин

Долна лула-048011;049005

5,041

V

15,60

78,64

30,00

39.

с.Българин

Дюзлюка-057015

2,000

ІV

19,20

38,40

5,00

40.

с.Българин

Дюзлюка-062021

3,165

ІV

19,20

60,77

5,00

41.

с.Българин

Саръ меше-075004;085008

6,105

V

15,60

95,24

30,00

42.

с.Българин

Кинлика-034016

12,473

VІІ

9,60

119,74

30,00

43.

с.Българин

Кинлика-036022

10,646

VІІІ

7,20

76,65

30,00

44.

с.Българин

Дюзлюка-057007

2,829

ІV

19,20

54,32

5,00

45.

с.Българин

Тилчово кладенче-089004;089014

7,909

V

15,60

123,38

30,00

46.

с.Черепово

Бялата пръст -142109

61,316

VІІ

9,60

588,63

30,00

Срокътза отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 23.06.2010г. от 1400часа в залата на Община – Харманли. Депозит вразмер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 23.06.2010г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 08.07.2010г. от 1400часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 08.07.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува от касата на общината. Право на участие имат всички български физически и юридически лица. В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедтада се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта сесъстави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил:

Ирина Иванова

мл.експерт,,ОС’’