Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по чл 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани от общината

Община  Харманли

                                                                                                                               З А П О В Е Д

№362

26.05.2010 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явнонаддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, поземлища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Началнацена на търга лв.

дка

Тръжнадоку

мента

ция

  лв.

безДДС

1.

с.Орешец

Габрана 026011

2,001

V

15,60

31,22

5,00

2.

с.Орешец

Шумака 029016

0,950

ІV

19,20

18,24

5,00

3.

с.Орешец

Адата  051027

4,542

VІІІ

7,20

33,70

5,00

4.

с.Орешец

Кацивилица

055037     055038

2,701

V

15,60

42,14

5,00

5.

с.Орешец

Бунара 

074032     074033

2,660

ІV

19,20

51,07

5,00

6.

с.Орешец

Лозята     081007

1,400

ІV

19,20

26,88

5,00

7.

с.Орешец

Лозята     085011

4,978

ІV

19,20

95,58

5,00

8.

с.Орешец

Амболя    098012

3,710

ІV

19,20

71,23

5,00

9.

с.Орешец

Бихчи колиба 109015

5,600

VІІІ

7,20

40,32

30,00

10.

с.Орешец

Бихчи колиба

109016

5,511

VІІІ

7,20

39,68

30,00

11.

с.Орешец

Бихчи колиба

110022

1,000

VІІІ

7,20

7,20

5,00

12.

с.Върбово

Ташлъка 014187

2,763

ІV

19,20

53,04

5,00

13.

с.Върбово

Ташлъка 014192

1,022

ІV

19,20

19,62

5,00

14.

с.Върбово

Ташлъка 014380

2,102

ІV

19,20

40,36

5,00

15.

с.Върбово

Ташлъка 014381

2,241

ІV

19,20

43,00

5,00

16.

с.Върбово

Ташлъка 014397

2,745

ІV

19,20

53,70

5,00

17.

с.Върбово

Ташлъка 014434

014438

4,402

ІV

19,20

84,52

5,00

18.

с.Върбово

Ташлъка 014448

1,739

ІV

19,20

33,39

5,00

19.

с.Върбово

Ташлъка  014456

2,055

ІV

19,20

39,46

5,00

20.

с.Върбово

Ташлъка   014458

1,705

ІV

19,20

32,74

5,00

21.

с.Върбово

Ташлъка   014462

1,562

ІV

19,20

30,00

5,00

22.

с.Върбово

Ташлъка 

014180      014182

2,701

ІV

19,20

51,86

5,00

23.

с.Върбово

Казанджика 015174

3,096

ІV

19,20

59,44

5,00

24.

с.Шишманово

До село   232001              

12,233

VІІІ

7,20

88,08

30,00

25.

с.Шишманово

 Досело    232002              

1,871

VІІІ

7,20

13,47

5,00

26.

с.Шишманово

До село    232003

1,968

VІІІ

7,20

14,17

5,00

27.

с.Шишманово

До село    232004

1,804

VІІІ

7,20

13,00

5,00

28.

с.Шишманово

До село    232007

1,745

VІІІ

7,20

12,56

5,00

29.

с.Шишманово

Санджи гьол 206019

9,272

VІІІ

7,20

66,76

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 14.06.2010г. от 1400часа в залата на Община –Харманли. Депозит вразмер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 14.06.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 28.06.2010г.т 1400часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на28.06.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил

Ирина Иванова

Мл.експерт „ОС”