Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по чл 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани от общината

Община—Харманли

З А П О В Е Д

№ 530

19.07.2010г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, поземлища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Началнацена на търга лв.

дка

Тръжнадоку

мента

ция

  лв.

безДДС

1.

с.Чернамогила

Чилийца-088022

1,605

12,00

19,26

5,00

2.

с.Чернамогила

Цервица-104011

1,843

12,00

22,12

5,00

3.

с.Чернамогила

Чобанмазър-124011;126003;127005

5,603

ІV

19,20

107,58

30,00

4.

с.Чернамогила

Бялатапръст-134011

0,959

VІІІ

7,20

6,90

5,00

5.

с.Чернамогила

Чобанмазър-139010;152001

2,282

12,00

27,38

5,00

6.

с.Чернамогила

Куртювица-143002

3,400

12,00

40,80

5,00

7.

с.Чернамогила

Кайреците-155005

3,400

ІV

19,20

65,28

5,00

8.

с.Чернамогила

Билбилчеир-181001;181002;181009;181019

99,464

VІІ

9,60

954,85

30,00

9.

с.Чернамогила

Таукчия-187006

1,401

VІІ

9,60

13,45

5,00

10.

с.Лешниково

Казалемач-008002;008371

2,867

V

15,60

44,73

5,00

11,

с.Лешниково

Казалемач-008372

1,159

V

15,60

18,08

5,00

12.

с.Лешниково

Добреваречка-019061;01962;019066

6,661

12,00

79,93

30,00

13.

с.Лешниково

Герене-020045;020051;020053;021043

5,085

ІV

19,20

97,63

30,00

14.

с.Лешниково

Адата-022012;023006;023007;023018

6,861

V

15,60

107,03

30,00

15.

с.Лешниково

Адата-024005

1,355

V

15,60

21,14

5,00

16.

с.Лешниково

Махалите-040001

3,054

12,00

36,65

5,00

17.

с.Лешниково

Дюзмеше-041015;045008

4,154

12,00

49,85

5,00

18.

с.Лешниково

Задголемия връх-047018;047017;047020; 047029;047040

7,976

12,00

95,71

30,00

19.

с.Лешниково

Челтепе-048044

2,933

12,00

35,20

5,00

20.

с.Лешниково

Юртлука-050003;050028;051017

2,782

ІV

19,20

53,41

5,00

21.

с.Лешниково

Юртлука-051018

0,734

ІV

19,20

14,09

5,00

22.

с.Лешниково

Новиместа-067047

1,902

12,00

22,82

5,00

23.

с.Лешниково

Райковица-069016

1,415

ІV

19,20

27,17

5,00

24.

с.Лешниково

Герене-072008

0,940

ІV

19,20

18,05

5,00

25.

с.Лешниково

Шабаница-080013

1,499

­ІV

19,20

28,78

5,00

26.

с.Лешниково

Яледжика-085011;085044;087011

8,001

VІІ

9,60

76,81

30,00

27.

с.Лешниково

Друма-098016

1,521

ІV

19,20

29,20

5,00

28.

с.Лешниково

Новиместа-100006;100009

1,931

12,00

23,17

5,00

29.

с.Лешниково

Новиместа-105028

3,299

12,00

39,59

5,00

30.

с.Лешниково

Герене-121020

0,935

V

15,60

14,59

5,00

31.

с.Българин

Долнаува- 046002;046005;046007

12,452

V

15,60

194,25

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 11.08.2010г.от 14 часазалата на Община – Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 11.08.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 25.08.2010г.14:00 часа същото място и същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 25.08.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

                Инж.ГЕНО ГЕНЕВ:

И.Д.Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил:

Веселин Вълчанов

Мл.експерт”ОС’’