Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по чл 19 от ЗСПЗЗ

Община—Харманли

З А П О В Е Д

№ 505

08.07.2010г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явнонаддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, поземлища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Началнацена на търга лв.

дка

Тръжнадоку

мента

ция

  лв.

безДДС

1.

с.Бисер

Кюшето-001008

1,015

ІV

19,20

19,49

5,00

2.

с.Бисер

Кюшето

1,401

ІV

19,20

26,90

5,00

3.

с.Иваново

Кенанолу-017013

5,565

ІІІ

21,60

120,20

30,00

4.

с.Иваново

Койрукларя-039014

1,000

VІІІ

7,20

7,20

5,00

5.

с.Иваново

Подкажабаир-113002

1,300

ІІІ

7,00

      9,10

5,00

6.

с.Иваново

Янколумгеран-115013;115019

11,509

4,00

    46,04

30,00

7.

с.Иваново

Подкажабаир-137001

16,204

4,00

64,82

30,00

8.

с.Иваново

Надчешмата-161015

13,604

VІІ

3,00

40,81

30,00

9.

с.Иваново

Малево-162005

16,299

ІІІ

7,00

114,09

30,00

10.

с.Иваново

Реката-190010

5,433

ІV

19,20

104,31

30,00

11.

с.Иваново

Папазолубента-210001;210005

3,305

V

5,00

16,53

5,00

12.

с.Остъркамък

Димчодимитрови ниви-013001

2,878

ІХ

6,00

17,27

5,00

13.

с.Остъркамък

Щеръовиниви-024010

2,740

ІХ

6,00

16,44

5,00

14.

с.Остъркамък

Щеръовиниви-024016

1,583

ІХ

6,00

9,50

5,00

15.

с.Остъркамък

Щеръовиниви-024017

1,021

ІХ

6,00

6,13

5,00

16.

с.Остъркамък

Вакъскакория-065003;065011

20,001

ІХ

6,00

120,01

30,00

17.

с.Остъркамък

Юмеровиградини-120009;120015

11,365

ІХ

6,00

68,19

30,00

18.

с.Остъркамък

Ратъовица-136004;136007

8,443

V

15,60

131,71

30,00

19.

с.Остъркамък

Ратъовица-138002

4,409

V

15,60

68,78

5,00

20.

с.Рогозиново

Всело-011062

0,603

ІХ

6,00

3,62

5,00

21.

с.Богомил-Коларово

Дватакладенеца-011011;011012;011013;011014

11,297

VІІІ

7,20

81,34

30,00

22.

с.Богомил-Коларово

Дватакладенеца-011005;011006

2,067

VІІІ

7,20

14,88

5,00

23.

с.Остъркамък

Станковамахала-079009;000637

5,114

ІХ

6,00

30,68

30,00

24.

с.Българин

ДядоТанчеви ливади-020024

2,925

VІІІ

7,20

21,06

5,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 29.07.2010г. от 1400часа в залата на Община –Харманли. Депозит вразмер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 29.07.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилиятго, повторен търг да се проведе на12.08.2010г.от 14часа същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на12.08.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

                Инж.ГЕНО ГЕНЕВ:

И.Д.Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Боряна Банева

Юрист

Изготвил

Ирина Иванова

Мл.експерт „ОС”