Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

Община—Харманли

З А П О В Е Д

№ 529

19.07.2010г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, поземлища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Началнацена на търга лв.

дка

Тръжнадоку

мента

ция

  лв.

безДДС

1.

с.Черепово

Върбовкладенец-050009; 054006; 054008; 054013;054019; 054027; 054029;

40,102

12,00

481,22

30,00

2.

с.Черепово

Сованлъка-056027

3,200

V

15,60

49,92

5,00

3.

с.Черепово

Сованлъка-061017;062011

7,000

12,00

84,00

30,00

4.

с.Черепово

Ветабекчийница-054005; 066008; 066015;066039

24,275

12,00

291,30

30,00

5.

с.Черепово

Ветабекчийница-066019;066024

11,401

12,00

136,81

30,00

6.

с.Черепово

Голямотогробе-076002

21,101

12,00

253,21

30,00

7.

с.Черепово

Амбържика-104004

10,900

VІІІ

7,20

78,48

30,00

8.

с.Черепово

Софтовичаири-109052

3,000

12,00

36,00

5,00

9.

с.Черепово

Голямотогробе-121008

3,993

VІІІ

7,20

28,75

5,00

10.

с.Черепово

Алатлъка-132001;133014; 133015; 136008

141,651

VІІ

9,60

1359,85

30,00

11.

с.Черепово

Бялатапръст-139004; 140001;140003;150026;

47,281

VІІ

9,60

453,90

30,00

12.

с.Черепово

Бялатапръст-144001

20,786

VІІ

9,60

199,55

30,00

13.

с.Браница

Инжякъой-078268

8,097

12,00

97,16

30,00

14.

с.Браница

Живизбунар-084264

25,483

12,00

305,80

30,00

15.

с.Браница

Махмудовивърби-157026

9,816

12,00

117,79

30,00

16.

с.Браница

Аланжата-229003

7,519

12,00

90,23

30,00

17.

с.Браница

Долапчиеваводеница-231002

2,999

12,00

35,99

5,00

18.

с.Браница

Каракютуклука-241020

5,002

12,00

60,02

30,00

19.

с.Браница

Идернеолу-242799

6,187

12,00

74,24

30,00

20.

с.Браница

Чаушевкарач-244018

12,759

12,00

153,11

30,00

21.

с.Браница

Дядопеев суват-251016

23,165

12,00

277,98

30,00

22.

с.Браница

Атиолу-252008;252009

28,662

12,00

343,94

30,00

23.

с.Браница

Циганскиягъол-254012;254015;254023;

254024;254026; 254027;

0254028;254029; 254030

254031;254032; 254080

254101;254102;

124,992

12,00

1499,90

30,00

24.

с.Браница

Каяджик-264001;264038; 264040; 264045;

31,380

12,00

376,56

30,00

25.

с.Браница

Атиолу-264805

22,097

12,00

265,16

30,00

26.

с.Браница

Атиолу-266810;267012;267815

114,842

12,00

1378,10

30,00

27.

с.Браница

Текелийскаводеница-269014

10,002

12,00

120,02

30,00

28.

с.Браница

Саръчеир-270020

1,615

12,00

19,38

5,00

29.

с.Браница

Саръчеир-274040; 274875

8,291

12,00

99,49

30,00

30.

с.Браница

Асмалъка-282001

13,877

12,00

166,52

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 09.08.2010г. от 1400часа в залата на Община –Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 09.08.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 23.08.2010г.от 14 часа същото мястои при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часана 23.08.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

              

                Инж.ГЕНО ГЕНЕВ:

И.Д.Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

юрист

Изготвил:

Веселин Петров Вълчанов

Мл.експерт’’ОС’’