Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от седем години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-440  

Харманли, 04.04.2023г.

 

 

на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №645 от Протокол №41/22.02.2023г. на Общински съвет – Харманли.

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от седем години, на следния обект, представляващ имот - публична  общинска собственост, а именно:

 

1. Самостоятелен обект с идентификатор 77181.12.520.3.3(седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка дванадесет, точка петстотин и двадесет, точка три,  точка три), находящ се в сграда №3(три), разположена в ПИ 77181.12.520(седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка дванадесет, точка петстотин и двадесет), с адрес: гр. Харманли, бул. „България“ №13б, ет.0, обект 3 - Културен Център, с площ от 281(двеста осемдесет и един)кв.м., предназначение: за търговска дейност, при съседи: 77181.12.520.3.4, 77181.12.520.3.1, 77181.12.520.3.2, 77181.12.520.3.5, ведно с прилежащото оборудване за срок от 7(седем) години.

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект на търга е в размер на 13 488.00 (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 28.04.2023г. от 11:00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват физически лица, субект на БУЛСТАТ, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

            Депозит в размер на 50% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70, с вальор до 17:00 часа на 27.04.2023г.         

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 27.04.2023г. в Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 18.05.2023г. от 11:00 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 17.05.2023г.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

            Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли