Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

№ 820
Харманли, 09.11.2010 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли

ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от пет години наследните общински имоти:

1.    Обект №2 самостоятелен обект77181.10.5.1.2, представляващ магазин за промишлени стоки, с площ 38,30 кв.м ,намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 вгр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта , одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с начална тръжна цена в размер на 2298.00 /две хиляди двеста деведесет и осем /лева годишно. Дължи се и ДДС;

2.    Обект №3 самостоятелен обект77181.10.5.1.3, представляващ магазин за промишлени стоки, с площ 38,50 кв.м ,намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 вгр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастралнакарта , одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директорна АК гр.София, с начална  тръжна цена вразмер на 2310.00 /две хиляди триста и десет / лева годишно. Дължи се и ДДС;

3.    Обект№7 самостоятелен обект 77181.10.5.1.7, представляващ магазин, с площ 210,00кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев №1, по кадастрална карта , одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с начална тръжна цена в размер на 12 600.00 /дванадесет хиляди  и шестотин/ лева годишно. Дължи се и ДДС;

4.    Обект№8 самостоятелен обект 77181.10.5.1.8, представляващ магазин, с площ 120,00кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев №1, по кадастрална карта , одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. наИзпълнителен директор на АК гр.София, с начална тръжна цена в размер на 7200.00 /седем хиляди двеста / лева годишно.Дължи се и ДДС;

5.    Обект№14 самостоятелен обект 77181.10.5.1.14, представляващ бутик., с площ 34,80кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев №1, по кадастрална карта , одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. наИзпълнителен директор на АК гр.София, с начална тръжна цена в размер на 2088.00 /две хиляди осемдесет и осем / левагодишно. Дължи се и ДДС;

      Търгът да се проведена 29.11.2010 г. от 14.00 часа в залата на Община –Харманли.

      Депозит в размер на10% от началната тръжна цена се внася  в касата на Общината. 

      Заявки за участие сеприемат до 12.00 ч. на 29.11.2010 г. в деловодството.

      При непровеждане натърга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведена 20.12.2010 г. от 14.00 часа на същото място ипри същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00часа на 20.12.2010 г.

      Утвърждавам тръжна документация заучастие,която  се закупува от касата наобщината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имотите се извършва всеки работен дендо деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.       


МИХАИЛ ХРИСТОВ ЛИСКОВ
Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

ДобромираИванова

Юрист