Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

№ 43
Харманли, 10.02.2011 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли

ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от пет години наследния общински имот:

      1. Помещение от15/петнадесет/ кв.м, находящо се на ет.1/първи етаж/ в сграда-здравна служба,построена в УПИ ХІІІ-160,квартал 28/двадесет и осем/ по плана нас.Шишманово, Община Харманли за стоматологичен кабинет. Начална тръжна цена 90.00 лв.годишно. Дължи се и ДДС.

      Търгът да се проведена 01.03.2011 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

      Депозит в размер на10% от началната тръжна цена се внася  в касата на Общината. 

      Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 01.03.2011 г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 21.03.2011 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 21.03.2011г.

      Утвърждавам тръжна документация за участие,която  се закупува от касата на общината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       


МИХАИЛ ХРИСТОВ ЛИСКОВ
Кмет на Община Харманли