Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

    № 219

Харманли, 06.04.2011г.

На основание чл.14ал.2  от ЗОС ,чл.25, ал.1 и  чл.69  от Наредба N 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  следния имот-частна общинска собственост:

1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 307кв.м., находяща се в УПИ І-138, кв.9 по плана на с.Надежден, общ.Харманли.

Начална тръжна цена е 1289.40лева годишен наем, към която се дължи и ДДС.

          Търгът да се проведе на 27.04.2011г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

         Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206 или в касата наОбщина Харманли.

         Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 27.04.11г. в деловодството.

         При непровеждане на търга или не сключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 19.05.2011г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

         Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 19.05.2011г.

         Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30лв.Дължи се и ДДС.

                Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли