Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

    № 514

Харманли, 11.07.2011г.

На основание чл.14ал.2 и чл.19 от ЗОС ,чл.25, ал.1,чл.26,ал.1,чл.38 и  чл.69  от Наредба N 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  част от следния имот,в едно  с поставената метална сглобяема конструкция /павилион/-частна общинска собственост:

1. Общинска земя с площ 16кв.м., в югозападната част от ПИ с идентификатор 77181.12.478, целия от 268кв.м.,находящ се в гр.Харманли,общ.Харманли,обл.Хасково/входа на градскатаградина/, ведно с поставената метална, сглобяема конструкция /павилион/ за търговска дейност.

Начална тръжна цена е 1089.60лева годишен наем, към която се дължи и ДДС.

          Търгът да се проведе на 29.07.2011г.от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

         Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася приТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206 или в касата на ОбщинаХарманли.

         Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 29.07.2011г. в деловодството.

         При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 23.08.2011г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

         Краен срок за подаване на документи за повторния търге12.00часа на 23.08.2011г.

         Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30лв.Дължи се и ДДС.

                Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли