Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

№ 568
Харманли, 26.07.2011 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли

ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от пет години на следния общински имот:

      1. Помещение №3 – стая от 32.00/тридесети два/ кв.м, находящо се на ет.2/втори етаж/от триетажна масивна сграда с идентификатор 77181.11.182.1,находяща се на ул.”Никола Петков”№1 по плана на гр.Харманли за административни нужди. Начална тръжна цена 1800.00/хиляда и осемстотин/лв.годишно. Дължи се и ДДС.

      Търгът да се проведена 16.08.2011 г. от 14.00 часа в залатана Община – Харманли.

      Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася  при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

      Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 16.08.2011 г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведена 13.09.2011 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 13.09.2011 г.

     Утвърждавам тръжна документация за участие,която  се закупува от касата на общината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ
И.Д.Кмет на Община Харманли