Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-236

Харманли, 06.03.2018 г.

 

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ на ОбС-Харманли

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

 

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост, а именно:

 

         1. Помещение от 11кв.м., находящо се на етаж 2(втори) в сграда с идентификатор 77181.11.182.1, цялата със застроена площ 201кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.11.182,  находяща се в гр.Харманли, община Харманли, област Хасково, по кадастрална карта одобрена със заповед  №РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителен директор на АК гр.София, адрес: ул.“Никола Петков“№1, актувана с АЧОС №220/15.06.1999г., предоставяно за офис.

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект на търга е в размер на              660.00(шестстотин и шестдесет лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 22.03.2018г. от 10.30 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 18.00 часа на 21.03.2018г. в деловодството на Община Харманли с адрес: гр.Харманли ул.“Петко Каравелов“№4.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 10.04.2018г. от 10.30часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 18.00часа на 05.04.2018г. в деловодството на Община Харманли с адрес: гр.Харманли ул.“Петко Каравелов“№4.

 

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

 

                   Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                   Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

            Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

 

 

 

 

 

 МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли