Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот – частна общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност

З А П О В Е Д

 

№РД-430

Харманли,  15.05.2019 г.

 

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот – частна общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност, а именно:

 

1. Самостоятелен обект в с идентификатор 77181.11.182.1.1, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 82.00кв.м., самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.11.182, адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Никола Петков“№1, ет.1, АЧОС №220/15.06.1999 г. Началната тръжна цена е в размер на 3 720.00(три хиляди седемстотин и двадесет лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

    

            Търгът да се проведе на 03.06.2019 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 10.00 часа на 03.06.2019 г. в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 26.06.2019 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 10.00 часа на 26.06.2019 г. в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

                  

 

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                   Изпълнението на заповедта възлагам на Стела Димова – директор дирекция ОСУТ.

                   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли

 

                   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

            Заповедта се издава в два екземпляра.

      

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли