Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост, за поставяне на вендинг машина

З А П О В Е Д

№ РД-388

Харманли, 25.04.2018 г.

 

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

 

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост, за поставяне на вендинг машина, за осъществяване на търговска дейност, а именно:

 

            1. 1(един)кв.м. находящ се на етаж 1(първи) в сграда с идентификатор 77181.11.37.1, цялата със застроена площ 525кв.м., разположена  в поземлен имот с идентификатор 77181.11.37, по КККР на гр.Харманли одобрени със Заповед №РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр.София, последно изменение със Заповед КД-14-26-100/12.03.2012г. на Началник на СГКК-Хасково, с адрес на сградата бул.“България“№4, гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, актувана с АЧОС №155/20.10.1998г.

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект на търга е в размер на              915.00(деветстотин и петнадесет лева и 00 стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 14.05.2018г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват само еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 10.00 часа на 14.05.2018г в деловодството.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 06.06.2018г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 10.00 часа на 06.06.2018г.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

 

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

              Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

 

 

 

 

 

 МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли