Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещения за офис

З А П О В Е Д
№ 436
Харманли, 27.04.2012 г.

на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните обекти, представляващи  части от   имот частна общинска собственост,за офис/, а именно: 

         1.Помещение №4 от 18.70кв.м., представляващо част от имот частна  общинска собственост, находящо се на етаж 1/първи етаж/от четириетажна  масивна сграда с идентификатор 77181.11.37.1,находяща се на бул.”България”№4 по плана на гр.Харманли,цялата със застроена площ 525 кв.м , актувана с АЧОС №155/20.10.1998г., с първоначална тръжна цена в размер на 1200.00 / хиляда и двеста/лева годишно.Дължи се и ДДС.

         2.Помещение№5 от 18.70кв.м., представляващо част от имот частна  общинска собственост, находящо се на етаж 1/първи етаж/от четириетажна  масивна сграда с идентификатор 77181.11.37.1,находяща се на бул.”България”№4 по плана на гр.Харманли,цялата със застроена площ 525 кв.м , актувана с АЧОС №155/20.10.1998г., с първоначална тръжна цена в размер на 1200.00 / хиляда и двеста/лева годишно.Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 22.05.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на22.05.2012г в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 14.06.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 14.06.2012г.

       Утвърждавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

               

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Гергана Георгиева

Н-к отдел ПНД