Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Славяново, с. Шишманово, с. Черна могила, с. Лешниково и гр. Харманли

                                              З А П О В Е Д     

№ РД - 467

Харманли  29.05.2019 г.

 

На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

Славяново

67101.74.39

3788

3407

25,20

95,46

6,00

2

Славяново

67101.74.15

2051

2050

25,20

51,69

6,00

3

Славяново

67101.74.4

854

853

25,20

21,52

6,00

4

Славяново

67101.74.5

1585

1584

25,20

39,94

6,00

5

Славяново

67101.74.28

4722

4719

25,20

118,99

6,00

6

Шишманово

83377.213.5

3151

2816

13,20

41,59

6,00

7

Шишманово

83377.212.44

17988

11644

13,20

237,44

36,00

8

Шишманово

83377.110.12

1690

1329

13,20

22,31

6,00

9

Шишманово

83377.110.870

2234

1504

13,20

29,49

6,00

10

Шишманово

83377.73.15

1500

1499

18,00

27,00

6,00

11

Шишманово

83377.79.37

3788

3632

18,00

68,18

6,00

12

Шишманово

83377.230.21

5589

5241

18,00

100,60

18,00

13

Черна могила

80827.181.2

42700

41630

15,60

666,12

36,00

14

Черна могила

80827.181.1

36500

34109

15,60

569,40

36,00

15

Харманли

77181.27.388

3400

3398

21,60

73,44

6,00

16

Харманли

77181.27.102

1164

1072

21,60

25,14

6,00

17

Харманли

77181.27.49

1387

1386

21,60

29,96

6,00

18

Харманли

77181.27.12

1312

1251

25,20

33,06

6,00

19

Харманли

77181.27.3

9467

7765

25,20

238,57

18,00

20

Харманли

77181.27.53

1713

1711

21,60

37,00

6,00

21

Лешниково

43548.10.363

250

184

10,80

2,70

6,00

22

Лешниково

43548.10.362

644

643

10,80

6,96

6,00

23

Лешниково

43548.10.360

102

98

10,80

1,10

6,00

24

Лешниково

43548.6.358

830

780

18,00

14,94

6,00

25

Лешниково

43548.6.350

1064

962

18,00

19,15

6,00

Търгът да се проведе на 24.06.2019г. от 14,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 18,00 часа на 21.06.2019г. в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

        При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 12.07.2019г. от 14,00 часа на същото място и при същите условия.

        Краен срок за подаване на документи за повторния търг 18,00 часа на 11.07.2019г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Димова – Директор Дирекция ,,ОСУТ“

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

        Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли