Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Преславец и с. Поляново

З А П О В Е Д

№ РД - 468

Харманли 29.05.2019 г.

 

На основание чл.14  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

Преславец

58244.17.3

1700

1698

18,00

30,60

6,00

2

Преславец

58244.30.5

7698

7693

25,20

193,99

18,00

3

Преславец

58244.17.31

500

500

18,00

9,00

6,00

4

Преславец

58244.28.1

2343

2336

18,00

42,17

6,00

5

Преславец

58244.28.38

4398

4395

18,00

79,16

6,00

6

Преславец

58244.28.58

4400

4397

18,00

79,20

6,00

7

Преславец

58244.16.6

1900

1470

18,00

34,20

6,00

8

Преславец

58244.29.1

34698

31533

25,20

874,39

36,00

9

Преславец

58244.29.17

6514

5980

25,20

164,15

18,00

10

Преславец

58244.27.7

3999

3832

18,00

71,98

6,00

11

Преславец

58244.22.31

3600

2325

18,00

64,80

6,00

12

Преславец

58244.13.32

1751

1747

18,00

31,52

6,00

13

Преславец

58244.22.32

3600

2710

18,00

64,80

6,00

14

Преславец

58244.18.9

4311

3020

18,00

77,60

6,00

15

Поляново

57434.82.9

4279

4276

12,00

51,35

6,00

16

Поляново

57434.1.200

70018

69158

12,00

840,22

36,00

17

Поляново

57434.1.182

23646

22799

12,00

283,75

36,00

18

Поляново

57434.80.8

20115

19455

12,00

241,38

36,00

19

Поляново

57434.80.11

3500

3498

12,00

42,00

6,00

20

Поляново

57434.1.150

35757

34911

12,00

429,08

36,00

21

Поляново

57434.1.145

16253

16180

12,00

195,04

36,00

22

Поляново

57434.1.146

6837

6833

12,00

82,04

18,00

23

Поляново

58244.1.133

42442

42014

12,00

509,30

36,00

24

Поляново

58244.1.125

18264

18253

12,00

219,17

36,00

25

Поляново

58244.1.127

5103

5100

12,00

61,24

18,00

26

Поляново

58244.1.69

7032

6682

12,00

84,38

18,00

27

Поляново

58244.1.116

6002

5957

12,00

72,02

18,00

28

Поляново

58244.1.36

11495

10687

12,00

137,94

18,00

29

Поляново

58244.1.39

35836

35421

12,00

424,63

36,00

30

Поляново

58244.75.25

4000

3998

12,00

48,00

6,00

Търгът да се проведе на 21.06.2019г. от 14,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 18,00 часа на 20.06.2019 в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

        При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 11.07.2019г. от 14,00 часа на същото място и при същите условия.

        Краен срок за подаване на документи за повторния търг 18,00 часа на 09.07.2019г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга ,след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Димова – Директор Дирекция ,,ОСУТ“

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

        Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли