Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Коларово, с. Дрипчево, с.Рогозиново, с.Орешец и с.Доситеево

                                              З А П О В Е Д     

№ РД - 469

Харманли 29.05.2019 г.

 

На основание чл.14  от ЗОС, чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

Коларово

38011.46.9

2986

2802

13,20

39,42

6,00

2

Коларово

38011.36.21

17882

15133

13,20

236,04

36,00

3

Коларово

38011.36.26

8573

8496

13,20

113,16

18,00

4

Коларово

38011.27.19

12446

11115

13,20

164,29

18,00

5

Коларово

38011.36.25

15198

14710

13,20

200,61

36,00

6

Коларово

38011.36.24

1788

1782

13,20

23,60

6,00

7

Коларово

38011.25.33

13700

13673

13,20

180,84

18,00

8

Коларово

38011.25.31

8725

8719

13,20

115,17

18,00

9

Коларово

38011.206.39

2051

0

13,20

27,07

6,00

10

Орешец

53775.109.24

27883

20660

13,20

368,06

36,00

11

Рогозиново

62832.65.228

3206

2987

21,60

69,25

6,00

12

Рогозиново

62832.16.3

19211

13594

12,00

230,53

36,00

13

Рогозиново

62832.10.44

19219

15937

12,00

230,63

36,00

14

Дрипчево

23741.7.136

2299

685

13,20

30,35

6,00

15

Дрипчево

23741.7.151

18328

16170

13,20

241,93

36,00

16

Дрипчево

23741.7.124

6002

5614

13,20

79,23

18,00

17

Доситеево

23011.37.8

6000

3962

18,00

108,00

18,00

18

Доситеево

23011.37.26

5011

5008

18,00

90,20

18,00

19

Доситеево

23011.147.3

4920

4917

13,20

64,94

6,00

20

Доситеево

23011.122.9

2000

1995

12,00

24,00

6,00

21

Доситеево

23011.160.3

5923

3453

13,20

78,18

18,00

22

Доситеево

23011.51.53

25836

25200

12,00

310,03

36,00

23

Доситеево

23011.51.10

4319

4316

12,00

51,83

6,00

Търгът да се проведе на 19.06.2019г. от 14,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 18,00 часа на 18.06.2019г. в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

        При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 10.07.2019г. от 14,00 часа на същото място и при същите условия.

        Краен срок за подаване на документи за повторния търг 18,00 часа на 09.07.2019г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Димова – Директор Дирекция ,,ОСУТ“

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

        Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли