Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Болярски извор

                                              З А П О В Е Д     

№ РД - 466

Харманли 29.05.2019г.

 

На основание чл.14  от ЗОС във връзка с чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

 

с ДДС

1

Болярски извор

05298.22.54

2703

2702

25,20

68,12

6,00

2

Болярски извор

05298.26.47

1606

1563

25,20

40,47

6,00

3

Болярски извор

05298.54.2

3911

3895

25,20

98,56

6,00

4

Болярски извор

05298.55.16

3600

3107

25,20

90,72

6,00

6

Болярски извор

05298.55.23

3299

2966

25,20

83,13

6,00

7

Болярски извор

05298.55.19

3901

889

25,20

98,31

6,00

10

Болярски извор

05298.55.41

1900

1899

25,20

47,88

6,00

11

Болярски извор

05298.58.6

3000

2998

15,60

46,80

6,00

12

Болярски извор

05298.47.349

4614

4086

25,20

116,27

6,00

13

Болярски извор

05298.43.366

3088

2756

25,20

77,82

6,00

14

Болярски извор

05298.47.223

4743

4438

21,60

102,45

6,00

15

Болярски извор

05298.30.226

1180

1180

21,60

25,49

6,00

16

Болярски извор

05298.30.262

3362

1328

21,60

72,62

6,00

17

Болярски извор

05298.30.202

2778

2670

21,60

60,00

6,00

18

Болярски извор

05298.47.212

2200

1987

25,20

55,44

6,00

19

Болярски извор

05298.47.211

2710

78

25,20

68,29

6,00

20

Болярски извор

05298.47.210

2160

876

25,20

54,43

6,00

21

Болярски извор

05298.47.220

3065

1710

21,60

66,20

6,00

22

Болярски извор

05298.43.363

3822

3820

25,20

96,31

6,00

23

Болярски извор

05298.48.1

5600

5230

21,60

120,96

18,00

24

Болярски извор

05298.48.2

3100

3005

21,60

66,96

6,00

25

Болярски извор

05298.48.5

8232

7922

21,60

177,81

18,00

26

Болярски извор

05298.15.18

643

525

25,20

16,20

6,00

27

Болярски извор

05298.19.26

3500

3498

25,20

88,20

6,00

 

Търгът да се проведе на 17.06.2019г. от 14,00 часа в залата на Община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 18,00 часа на 14.06.2019г. в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,,Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

        При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 08.07.2019г. от 14,00 часа на същото място и при същите условия.

        Краен срок за подаване на документи за повторния търг 18,00 часа на 05.07.2019г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

        Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Димова – Директор Дирекция ,,ОСУТ“

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

        Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли