Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект, представляващ имот – публична общинска собственост, за лекарски кабинет в село Надежден,

З А П О В Е Д

№1293

Харманли, 09.09.2013 г.

на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба №2 за  РУПРОИ и Решение №392/29.07.2013г.  на Общински съвет – Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следният обект, представляващ  имот – публична  общинска собственост, за лекарски кабинет,  а именно: 

1. Помещение от 12кв.м. в сграда - Здравна служба, масивна, едноетажна, цялата със застроена площ 52кв.м., построена в УПИ ІХ в кв.8, по плана за регулация на с.Надежден, община Харманли, област Хасково, актувана с АПОС №4232/27.08.2013 год., с първоначална тръжна цена в размер на 72.00(седемдесет и два лева)лева годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 27.09.2013 г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на  27.09.2013 г  в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 23.10.2013 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 12.00 часа на 23.10.2013 г.

      Утвърждавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00(тридесет лева и 00ст) лв. Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

               

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Н-к отдел”ПНД”