Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема

З А П О В Е Д

 

№РД-203

Харманли,  19.02.2018 г.

 

 

На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г. на Общински съвет-Харманли

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема от гл.архитект, а именно:

1.Общинска земя с площ 18 кв.м., в югозападаната част от ПИ с идентификатор 77181.12.495, целия с площ 2767кв.м., находящ се в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, актуван с АЧОС №1766/12.04.2007г., петно №5, съгласно одобрената схема №1. Начална тръжна цена е в размер на 1296.00 лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

    

          Търгът да се проведе на 12.03.2018г. от 10.30 часа в залата на Община – Харманли.

       В търга могат да участват само еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 18.00 часа на 09.03.2018г в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 04.04.2018г. от 10.30часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 18.00часа на 03.04.2018г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

              Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли