Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, за осъществяване на търго

З А П О В Е Д

 

№РД-240

Харманли,  08.03.2019 г.

 

 

На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г. на Общински съвет-Харманли

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, за осъществяване на търговска дейност, а именно:

 

1. Общинска земя от 7кв.м., в североизточната част от ПИ с идентификатор 77181.11.4, целия с площ 2790кв.м., находящ се в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, петно №38, съгласно одобрената схема №16, актуван с АЧОС №1808/20.11.2007 г. Началната тръжна цена е в размер на 792.00(седемстотин деветдесет и два лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

    

            Търгът да се проведе на 26.03.2019 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 10.00 часа на 26.03.2019 г. в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 18.04.2019 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 10.00 часа на 18.04.2019 г. в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

 

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

                   Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                   Изпълнението на заповедта възлагам на Стела Димова – директор дирекция ОСУТ.

                   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли

 

                   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпъленние.

            Заповедта се издава в два екземпляра.

      

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли