Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл. 56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл. архитект

З А П О В Е Д

 

№РД-187

Харманли, 11.02.2019 г.

 

 

На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г. на Общински съвет-Харманли

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, за осъществяване на търговска дейност, а именно:

 

1. Общинска земя от 18кв.м., в североизточната част от ПИ с идентификатор 77181.11.45, целия с площ 10450кв.м., находящ се в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, петно №16, съгласно одобрената схема №4. Началната тръжна цена е в размер на 1 512.00(хиляда петстотин и дванадесет лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

    

            Търгът да се проведе на 28.02.2019 г. от 14.30 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 10.00 часа на 28.02.2019 г. в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 25.03.2019 г. от 14.30 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 10.00 часа на 25.03.2019 г. в деловодството, с адрес: гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Петко Каравелов“ №4.

 

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

                   Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                   Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

            Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли