Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот-общинска собственост, за поставяне на преместваем обект-„Навес“

З А П О В Е Д

№994

Харманли,  23.07..2013г.

На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №369/26.06.2013г.  на Общински съвет-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  част от следния имот-общинска собственост, за поставяне на преместваем обект-„Навес“, по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, а именно:

1. Общинска земя с площ 18кв.м., част от ПИ с идентификатор 77181.18.233, находящ се в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, ул.“Неофит Рилски“ №64, петно съгласно одобрената схема на обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност. Начална тръжна цена е в размер на 475.20 лева годишно. Дължи се и ДДС.

          Търгът да се проведе на 13.08.2013г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

   Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на Община Харманли.

         Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 13.08.2013г. в деловодството.

         При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 05.09.2013г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

         Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 12.00часа на 05.09.2013г.

         Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30лв. Дължи се и ДДС.

                Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

       инж. ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на Община Харманли

Съгласувано:

юрист