Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д
№1054
Харманли, 21.12.2011 г.

на основание чл.14 ал1 и ал.2 от ЗОС, чл. 27 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ  на Общински съвет – Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните обекти, представляващи  част от   имот частна общинска собственост,за търговска дейност, а именно: 

         1.Помещения представляващи- две зали, кухненски помещения и тоалетна с обща площ  от 80/осемдесет/кв.м., част от имот частна общинска собственост,находящи се на първи етаж от двуетажна сграда/Битов комбинат/, със застроена площ 254.00кв.м., построена в УПИ ХІІ-194, в кв.28 по плана за регулация на с.Българин, обл.Хасково, актувана  с АЧОС №217/26.04.1999г.

        Началната  тръжна цена  е в размер на 960,00 лева годишно.Дължи се и ДДС.

        2.Помещение от 14/четиринадесет/кв.м., представляващо част от имот частна общинска собственост, находящи се на първи етаж от двуетажна сграда /Битов комбинат/, със застроена площ 254.00кв.м., построена в УПИ ХІІ-194, в кв.28 по плана за регулация на с.Българин, обл.Хасково, актувана  с АЧОС №217/26.04.1999г.

        Началната  тръжна цена  е в размер на 360,00 лева годишно. Дължи се и ДДС.

        Търгът да се проведе на 10.01.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на10.01.2012г в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 03.02.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 03.02.2012г.

       Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

     

   

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли