Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от една стопанска година -2019/2020г. на общински имоти с НТП: пасища, мери и ливади в землището на с. Поляново, Коларово и Овчарово, община Харманли

З А П О В Е Д

№ РД-871

Харманли,04.07.2019г.

 

            На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.63 от Наредба № 2 за УПРОИ на ОбС Харманли.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от една стопанска година -2019/2020г.  на общински имоти с НТП: пасища, мери и ливади в землището на с. Поляново, Коларово и Овчарово, община Харманли както следва :

 

№ по ред

землища

Имоти с идентификатор

Кв. м

Категория

Начална цена на търга лв.

Тръжна докумен-тация лв.

 

с ДДС

1

с. Поляново

57434.1.205

29847

9

237,87

36,00

2

с. Поляново

57434.1.203

36837

9

293,57

36,00

3

с. Поляново

57434.1.199

56624

9

451,26

36,00

4

с. Поляново

57434.1.131

83531

9

665,70

36,00

5

с. Поляново

57434.1.123

79975

9

637,36

36,00

6

с. Поляново

57434.1.128

20514

9

163,49

36,00

7

с. Поляново

57434.1.137

4655

9

33,73

6,00

8

с. Поляново

57434.1.138

3510

9

25,43

6,00

9

с. Поляново

57434.1.181

51482

9

410,29

36,00

10

с. Поляново

57434.1.97

48397

9

385,70

36,00

11

с. Поляново

57434.1.111

150696

9

1200,97

36,00

12

с. Поляново

57434.1.119

34656

9

276,19

36,00

13

с. Коларово

38011.120.14

21298

8

169,73

36,00

14

с. Коларово

38011.105.5

2003

8

15,98

6,00

15

с. Коларово

38011.39.11

1000

8

7,98

6,00

16

с. Коларово

38011.39.9

1000

8

7,98

6,00

17

с. Коларово

38011.39.7

3058

8

24,40

6,00

18

с. Коларово

38011.103.188

5138

8

39,09

18,00

19

с. Коларово

38011.27.136

58008

9

462,29

36,00

20

с. Коларово

38011.37.154

76625

8

610,66

36,00

21

с. Коларово

38011.28.10

80554

8

641,98

36,00

22

с. Коларово

38011.56.451

4345

5

46,53

6,00

23

с. Коларово

38011.27.693

21050

8

167,76

36,00

24

с. Коларово

38011.56.859

1439

5

15,41

6,00

25

с. Овчарово

53237.12.61

90101

8

683,87

36,00

26

с. Овчарово

53237.12.62

39918

8

302,98

36,00

27

с. Овчарово

53237.37.88

27181

8

206,30

36,00

28

с. Овчарово

53237.45.794

21490

8

163,11

36,00

29

с. Овчарово

53237.35.79

51685

8

392,29

36,00

30

с. Овчарово

53237.30.37

30535

8

231,76

36,00

31

с. Овчарово

53237.48.731

33357

8

253,18

36,00

32

с. Овчарово

53237.36.947

234724

8

1781,56

36,00

     

 

       Търгът да се проведе на 26.07.2019г.от 14,00 часа в залата на община Харманли.

       В търга могат да участват само физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да нямат задължения към НАП, МТД - Харманли и Община Харманли.

       В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при „Уникредит Булбанк“ АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 494670 или на касата на община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 18,00 часа на 25.07.2019г. в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 13.08.2019 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

      

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 18.00часа на 12.08.2019г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.      

       Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Икономика и общинска собственост”. 

       Изпълнението на заповедта възлагам на Стела Димова – Директор Дирекция ОСУТ.

       Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.     

       Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли,