Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет стопански години на общински имот /лозе/

З А П О В Е Д

№ РД - 415

Харманли  14.05.2019г.

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС ,чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №656/24.04.2019г., Протокол № 47 от 24.04.2019г. на ОбС -  Харманли

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет стопански  години  на общински имот /лозе/  както следва :

№ по ред

Землище

Идентификатор

Площ кв. м.

Кв.м. в допустим слой

Цени съгл. пр.2 от наредба №12

на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

годишно

Тръжна документа-

ция лв.

 

с ДДС

1

с. Орешец

53775.79.25

18721

18708

30,00

561,63

36,00

 

Търгът да се проведе на 30.05.2019г. от 10,30ч. часа в залата на община – Харманли.

В търга могат да участват физически лица и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК.

Заявки за участие се приемат до 09,00 часа на 30.05.2019г. в деловодството, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, област Хасково, ул. ,, Петко Каравелов“ №4.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк“  АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата на община Харманли.

        При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 18.06.2019г. от 14,00 часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг 17,00 часа на 17.06.2019г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в отдел ”Общинска собственост”.

        Земеделските земи с лозови насаждения се предоставят за земеделско ползване, съгласно начина на трайно ползване на имота.

 

       Изпълнението на Заповедта възлагам на Стела Димова – Директор дирекция ,,ОСУТ“.

       Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

       Заповедта да се сведе до знанието заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на община  Харманли