Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

         З А П О В Е Д                                                                                           

РД-537

Харманли, 28.04.2023г.

 

 

на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №671/29.03.2023г., отразено в протокол №42 на Общински съвет – Харманли

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

  Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Харманли, а именно:

 

1. Общинска земя с площ 16.00(шестнадесет)кв.м., част от ПИ с идентификатор 77181.17.14, целия с площ 8609кв.м., находящ се на ул. „Дялко Милковски“ №19, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект/комплекс, съгласно схема, одобрена от Главния архитект, актуван с АПОС №11/08.01.1998г., ведно с поставената сглобяема конструкция(павилион), с  предназначение: за търговска дейност – павилион за закуски и безалкохолни напитки, за срок от 5(пет) години.

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект на търга е в размер на 3 200.00 (три хиляди и двеста лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 16.05.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

     В търга могат да участват физически лица субект на БУЛСТАТ, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

 

Депозит в размер на 20% от началната тръжна цена се внася при  ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 15.05.2023г.  

 

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 15.05.2023г. в „Център за административно обслужване“, ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли.

 

При непровеждане на търга или несключване на договор, повторен търг да се проведе на 05.06.2023г. от 10:30 часа, на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 02.06.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

 

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

 

Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

 МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли