Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

З А П О В Е Д

 

№РД-241

Харманли, 03.02.2023г.

 

На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г; №576/22.07.2014г; №177/27.07.2016г. на Общински съвет-Харманли

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Харманли, а именно:

 

  1. Общинска земя с площ 12.00(дванадесет)кв.м., в източната част от ПИ с идентификатор 77181.10.121, целия с площ 1287кв.м., находящ се в гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, петно №8 съгласно схема №2, одобрена от Главния архитект, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион).

 

Началната тръжна цена е в размер на 3 550.00(три хиляди петстотин и петдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

Търгът да се проведе на 02.03.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

 

В търга могат да участват физически лица субект на булстат, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

 

Депозит в размер на 20% от началната тръжна цена се внася при  ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 01.03.2023г.  

 

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 01.03.2023г. в „Център за административно обслужване“, ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли.

 

При непровеждане на търга или несключване на договор, повторен търг да се проведе на 22.03.2023г. от 10:30 часа, на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 21.03.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

 

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

 

Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА

ЗА Кмет на Община Харманли   

съгласно З-д № РД-211/25.01.2023г.