Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина

З А П О В Е Д

 

РД-554

Харманли, 09.05.2023г.

 

На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина, за осъществяване на търговска дейност, а именно:

1. (един)кв.м. находящ се на етаж 1(първи) в сграда с идентификатор 77181.11.37.1, цялата със застроена площ 525кв.м., разположена  в поземлен имот с идентификатор 77181.11.37, по КККР на гр. Харманли одобрени със Заповед №РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр. София, последно изменение със Заповед КД-14-26-100/12.03.2012г. на Началник на СГКК-Хасково, с адрес на сградата бул.“България“№4, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, актувана с АЧОС №155/20.10.1998г.

 

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект е в размер на 960.00(деветстотин и шестдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 01.06.2023г. от 10.00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват физически лица субект на БУЛСТАТ, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

 

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата в  „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4, с вальор до 17:00 на 31.05.2023г.           

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 31.05.2023г. в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4.         

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 23.06.2023г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 22.06.2023г.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов – началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на Община Харманли.

            Заповедта се състави в два екземпляра.

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли