Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина

                                                                                           З А П О В Е Д

 

РД-533

Харманли, 28.04.2023г.

 

На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №670/29.03.2023г. от Протокол №42 на Общински съвет-Харманли

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина, за осъществяване на търговска дейност, а именно:

1. 1(един)кв.м. от стълбищната площадка на 2-ри етаж в сграда с идентификатор 77181.11.120.2, застроена площ на сградата 351кв.м., брой етажи 4, с предназначение: административна, делова сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77181.11.120, обща площ 3762кв.м., актувана с АПОС № 13643/06.01.2023г.

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект е в размер на 960.00(деветстотин и шестдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 16.05.2023г. от 11.00 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват физически лица субект на БУЛСТАТ, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

       Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата в  „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4, с вальор до 17:00 на 06.04.2023г.           

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 15.05.2023г. в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4.         

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 05.06.2023г. от 11:00 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 02.06.2023г.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов – началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на Община Харманли.

            Заповедта се състави в два екземпляра.

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли