Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

З А П О В Е Д

 

РД-632

Харманли, 06.06.2023г.

 

 

На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г; №576/22.07.2014г; №177/27.07.2016г. на Общински съвет-Харманли

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност и съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Харманли, а именно:

 

 

  1. Общинска земя с площ 5кв.м., в югозападната част от поземлен имот с идентификатор 77181.12.495(седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка дванадесет, точка четиристотин деветдесет и пет), по КККР на гр. Харманли, целия с площ 2766(две хиляди седемстотин шестдесет и шест)кв.м.,  адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, петно №6, съгласно одобрената схема №1, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл. архитект, за осъществяване на търговска дейност.

 

Началната тръжна цена за обект №4 е в размер на  550.00(петстотин и петдесет лева и 00 стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

  1. Общинска земя с площ 4кв.м., в югозападната част от поземлен имот с идентификатор 77181.18.1(седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка осемнадесет, точка едно), по КККР на гр. Харманли, целия с площ 8612(осем хиляди шестстотин и дванадесет)кв.м., адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, петно №23, съгласно одобрената схема №6, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл. архитект, за осъществяване на търговска дейност.

 

Началната тръжна цена за обект №5 е в размер на 500.00(петстотин лева и 00 стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

Търгът да се проведе на 04.07.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

 

В търга могат да участват физически лица субект на булстат, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

 

Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена се внася при  ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли, Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, с вальор до 17:00 часа на 03.07.2023г.  

 

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 03.07.2023г. в „Център за административно обслужване“, ул. „Петко Каравелов“ № 4, гр. Харманли.

 

При непровеждане на търга или несключване на договор, повторен търг да се проведе на 19.07.2023г. от 10:30 часа, на същото място и при същите условия.

 

Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 18.07.2023г.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

 

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

 

Заповедта се състави в два екземпляра.

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли