Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

РД-22

Харманли, 11.01.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 1, и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал. 1, и ал. 2 и във връзка с чл.63, ал.2, и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли и в изпълнение на Решение №44/20.12.2023г. от протокол №4 на ОбС - Харманли

 

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Помещение с площ от 70кв.м., представляващо част от имот – частна общинска собственост, находящо се в северозападната част на етаж 1 от двуетажна масивна сграда - читалище, цялата със застроена площ 670кв.м., построена в урегулиран поземлен имот І-329(за културен дом) в кв.40 по плана за регулация на с. Бисер, община Харманли, област Хасково, актувана с АЧОС №13644/07.03.2023 г.. Помещението се предоставя за търговска дейност, с изключение на търговска дейност от хазартни игри и нощни заведения.

2. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 08.02.2024 г. от 10:00 часа в Конферентната зала, находяща се в административната сграда на Община Харманли.

2.1. Исканията/заявките/ за участие, ведно с тръжната документация се подават до 17:00 часа на 07.02.2024г., в деловодството на община Харманли, находящо се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4.

2.2. Исканията/заявките/ за участие, ведно с останалата част от закупената и надлежно попълнена тръжна документация се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощено от него лице. Върху плика се посочват името или наименованието на кандидата, регистрационния номер на заповедта, номер на обект, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон и електронна поща.    

2.3. До участие в публичния търг се допускат физически и юридически лица. Юридическите лица, следва да се регистрирани като търговци, съгласно Търговския закон. 

2.4. Не се сключва договор със спечелило публичния търг физическо или юридическо лице, което има задължения към НАП, МДТ-Харманли и община Харманли. Юридическите лица следва да не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

3. Началната тръжна цена за отдаването под наем на описаното в т. 1.1 помещение, обект на публичният търг да бъде в размер на 1200.00 (хиляда и двеста лева) лева/годишно без ДДС. Върху достигната на търга цена се начислява 20 % ДДС.

3.1. За участие в публичния търг, кандидатът внася депозит в размер на 40 % от определената начална тръжна цена, която се внася в брой на касата на община Харманли, находяща се в „Център за административно обслужване“ на община Харманли, с адрес гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4 или по банков път по сметка на община Харманли, а именно  IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли, в срок до 17:00 ч. на 07.02.2024 г.

4. За провеждането на публичния търг с явно наддаване, утвърждавам тръжна документация за участие, приложена към настоящата заповед.

4.1. Тръжната документация се закупува от касата на община Харманли, за която се заплаща цена в размер на 30 лв. без ДДС. За същата се дължи и ДДС.

5. При наличие на условията на чл. 67, ал.2 и/или чл. 75, ал. 1 - 4 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли публичния търг с явно наддаване да се проведе повторно на 08.03.2024г., от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

5.1. Краен срок за подаване на исканията за участие, ведно със закупената, надлежно попълнена тръжна документация и внесения депозита за повторното провеждане на публичния търг е 17:00 часа на 07.03.2024г.

6. Оглед на имота, предмет на търга  се извършва всеки работен ден от 08:00 до 17:00 до определените в настоящата заповед дати за подаване на искания/заявките/ за участие.

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на „Център за административно обслужване“ на Община Харманли и да се публикувана на официалната интернет страница на община Харманли.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на отдел „ИОС“ в община Харманли.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Копие от настоящата заповед да се връчи на началник отдел „ИОС“ и служителите в „Център за административно обслужване“ на община Харманли за сведение и изпълнение.  

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА                                                  

ЗА Кмет на Община Харманли                                               

Съгласно заповед № РД-18/10.01.2024г.