Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

З А П О В Е Д

РД- 387

Харманли, 22.03.2023г.

 

На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25ал. и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ, Решение ОбС Харманли №646, Протокол № 41/22.02.2023г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, а именно:

 

 1. Помещение с  площ от 14(четиринадесет)кв.м, находящо се на етаж първи в сграда със застроена площ 135(сто тридесет и пет)кв.м., предназначена за кметство, построена в УПИ VІІI в кв. 4а по плана за регулация на с. Върбово, община Харманли, област Хасково, целият с площ 1460кв.м., актувани с АПОС №264/15.06.2000г., предоставено за зъболекарски кабинет.

 

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект на търга е в размер на              84.00(осемдесет и четири лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 07.04.2023г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват физически лица с професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина“ еднолични търговци и търговски дружества, с предмет на дейност- „дентална медицина“, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

 

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или на касата в  „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4, с вальор до 17:00 на 06.04.2023г.           

 

            Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 06.04.2023г. в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4.         

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 27.04.2023г. от 10:30 часа на същото място и при същите условия.

 

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 17:00 часа на 26.04.2023г.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

             Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов – началник отдел ИОС.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на Община Харманли.

 

            Заповедта се състави в два екземпляра.

     

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли