Търг с явно наддаване за отдаване под наем за поставяне на банкомат

                                                                                         З А П О В Е Д
                                                                                               № 173
                                                                                     Харманли, 23.02.2012 г.

на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.27 ,ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ  на Общински съвет – Харманли.

                                                                                         ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следния обект, представляващ  част от   имот частна общинска собственост,за поставяне на банкомат, а именно:  
         1.Един кв.м от сграда-информационен център с идентификатор 77181.11.185.1,находяща се в гр.Харманли,община Харманли,област Хасково с адрес ул.”Петко Каравелов”№4,цялата със застроена площ 220 кв.м.,едноетажна ,сградата е разположена в поземлен имот 77181.11.185.
        Началната  тръжна цена  е в размер на 600,00 лева годишно.Дължи се и ДДС.
        Търгът да се проведе на 16.03.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.
       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206 или в касата на Община Харманли.
       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 16.03.2012г в деловодството.
       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 10.04.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.
       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 10.04.2012г.
       Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.
              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.
       
     
   
МИХАИЛ ЛИСКОВ
Кмет на Община ХарманлиСъгласувал:
Гергана Георгиева
Н-к отдел ПНД