Търг с явно наддаване за отдаване под наем за поставената метална сглобяема конструкция /павилион /

З А П О В Е Д

    № 654

Харманли,26.06.2012г.

На основание чл.14 ал.2 и ал.7 и чл.19 от ЗОС ,чл.26,ал.1,чл.38 и  чл. 69  от Наредба N 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  част от следния имот,ведно  с поставената метална сглобяема конструкция /павилион/ - общинска собственост по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект,а именно:

1.Общинска земя с площ 12 кв.м., в източната част от ПИ с идентификатор 77181.10.121, целия с площ от 1287 кв.м.,находящ се в гр.Харманли,общ.Харманли,обл.Хасково/ул.”Янко Сакъзов”петно №8,съгласно одобрената схема /,ведно с поставената метална, сглобяема конструкция /павилион/ за търговска дейност.

Начална тръжна цена е в размер на 1036.00 лева годишно. Дължи се и ДДС.

         Търгът да се проведе на 13.07.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на Община Харманли.        

         Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 13.07.2012г. в деловодството.

         При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 07.08.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

         Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 07.08.2012г.

         Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30лв. Дължи се и ДДС.

               Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                 Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли

Съласувано юрист:

Лиляна Йорданова