Търг с явно наддаване за отдаване под наем за офис находящ на булевард България

З А П О В Е Д
№ 576

Харманли, 04.06.2012 г.

на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба №2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следният обект, представляващ  част от  имот – частна  общинска собственост, за офис,  а именно: 

         1.Помещение №6 от 19.40кв.м., представляващо част от имот частна  общинска собственост, находящо се на етаж 1/първи етаж/от четириетажна  масивна сграда с идентификатор 77181.11.37.1, находяща се на бул.”България”№4 по плана на гр.Харманли, цялата със застроена площ 525 кв.м., актувана с АЧОС №155/20.10.1998г., с първоначална тръжна цена в размер на 1248.00 / хиляда  двеста четиридесет и осем лева и 00ст/лева годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 22.06.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на  22.06.2012г  в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 17.07.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 12.00 часа на 17.07.2012г.

       Утвърждавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

               

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли