Търг с явно наддаване за отдаване под наем в землището на с Остър камък

З А П О В Е Д

    № 481

Харманли, 28.06.2010г.

На основание чл.14 ал.7 от ЗОС ,§4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 ичл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния  язовир, водоем-публична общинска собственост, за срок до създаване на сдружения за напояване, но не по-късно от пет години:

         1. Водоем "Ханджишев кладенец" в землищетона с.Остър камък с площ 4,714дка, имот с№000978, АПОС №700/05.12.2000г., с годишна наемна цена 120.00 лева., към която се  дължи и ДДС.

         Търгът да се проведе на 15.07.2010г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.

Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 15.07.10г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 05.08.2010г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 05.08.2010г.

       Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30лв.на касата на община Харманли. Дължи се и ДДС.

       Оглед на язовирите  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

       Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

       МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли

Изготвил:

Фани Димитрова

Мл.експерт о-л „ОС”