Търг с явно наддаване за отдаване под наем -обзавеждане и оборудване за стоматологичен кабинет за срок от пет години

                                   З А П О В Е Д

                                                                                       №  775        

                                                                                 Харманли,27.10.2010г

На основание чл.14 ал.7 във връзка с ал.2 отЗОС ,чл.20  и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №584/29.09.2010г. на Общински съвет-Харманли

                                 .

                                                      О Б Я В Я В А М:

          Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот,в едно с обзавеждане и оборудване за стоматологичен кабинет  за срок от пет години :     

          1.Помещение от 26.22кв.м ,  находящо се на ет.1/първи/ в сградата на ОУ”Иван Вазов ”-гр.Харманли  с идентификатор 77181.10.103.1 , адрес ул.”Св.Климент Охридски”

№ 18, ет.1., ведно с обзавеждане и оборудване за стоматологичен кабинет,съгласно Приложения списък. Помещението, обзавеждане и оборудване се предоставя за стоматологичен кабинет.Начална тръжна цена 866.28 лв.годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 17.11.2010 год.от 14ч. в залата на Община Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.

       Заявки за участие се приемат до 12ч. на 17.11.2010год.в деловодството. 

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 03.12.2010год. от 14часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 03.12.2010год.

      Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува срещу 30 лв. от касата на общината.Дължи се и ДДС.

      Оглед на помещението се извършва всеки работен ден до деня на провеждането на търга.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”  и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли            

Съгласуванос юрист,

БорянаБанева

                                                            

                      Приложение към Заповед№775/27.10.2010г 

                                                                                                                                      

СПИСЪК НАОБЗАВЕЖДАНЕТО И ОБОРУДВАНЕТО ,КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТДАДЕНО ПОД НАЕМ  ВЕДНО С ПОМЕЩЕНИЕ/ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕНКАБИНЕТ/,НАХОДЯЩО СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОУ”ИВАН ВАЗОВ” С ИДЕНТИФИКАТОР77181.10.103.1

№по ред

Наименованиена артикул

Количество/бр/

1

2

4

1

Машинастоматологична -Юнит

1

2

Столстоматологичен

1

3

Бюро

1

4

Столове

2

5

Металеншкаф

1

6

Маса

1

7

Стерилизатор

1

8

Отоплителза вода

1

9

Шкаф свитрина

1

10

Дивани 2 фотьойла/холова гарнитура/

1

11

Столметален тапициран

3

12

Масаинструментална

1

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли