Търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир публична общинска собственост в местността Граховица

З А П О В Е Д

   № 892

Харманли, 07.12.2010г.

На основание чл.14ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на  язовир публична общинска собственост в местността "Граховица" в землището на с.Изворово,представляващ имот с №000524, площ 125,184дка, АПОС №402/25.09.2000г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но непо-късно от пет години, с годишна наемна цена от 3000.00лева, към която се  дължи и ДДС.

         Търгът да се проведе на 27.12.2010г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Община Харманли.

Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 27.12.10г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 17.01.2011г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 17.01.2011г.

       Утвърдена татръжна документация за участие се закупува срещу 30лв. на касата на община Харманли. Дължи се и ДДС.

       Оглед на язовирите  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

       Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

       МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли