Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следният общински имот за срок от пет години

З А П О В Е Д  № 186
19.03.2010 г, Харманли
                   
На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС и чл.69 от Наредба №2 на Общ. съвет - Харманли
                                 .
О Б Я В Я В А М

Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот за срок от пет  години:      

1. Първи етаж и столова от бивше училище от РЗП 720кв.м., находящо се в парцел І-ви, кв.10 по плана на с. Орешец за производствена дейност. Начална тръжна цена 1500лв. годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 07.04.2010 год. от 14ч. в залата на Община-Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.
Заявки за участие се приемат до 12ч. на 07.04. 2010год. в деловодството. 
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, насрочвам повторен търг на 23.04.2010год. от 14часа на същото място и при същите условия.
Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 23.04. 2010год.
Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30 лв. от касата на общината. Дължи се и ДДС.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, “Л. състав” и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ
Кмет на Община Харманли

Съгласувал:
Боряна Банева
Юрист            

Изготвил:
Ж.Панайотов
Гл.с-ст ОC