Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следният общински имот за срок от пет години

З А П О В Е Д  №  220       
Харманли,07.04.2010г


На основание чл. 14 ал.2 от ЗОС и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ  на Общински съвет-Харманли
                                 .
О Б Я В Я В А М

Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот за срок от пет  години :     

1. Общинска земя от 22 кв.м. в ПИ 77181.12.377, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково / пресечката на бул.България и ул. Асен Златаров, за поставяне на сенник, за търговска дейност. Начална тръжна цена 792 лв. годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 23.04.2010 год. от 14ч. в залата на Община Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.
Заявки за участие се приемат до 12ч. на 23.04.2010год. в деловодството. 
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, насрочвам повторен търг на 11.05.2010год. от 14часа на същото място и при същите условия.
Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 11.05.2010год.
Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30 лв. от касата на общината. Дължи се и ДДС.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, “Л.състав” и деловодството за сведение и изпълнение.


МИХАИЛ ЛИСКОВ,
Кмет на Община Харманли            


Съгласувано с юрист,
Д. Иванова

Ж. Панайотов
Гл. с-ст “ОС”