Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните язовири

З А П О В Е Д № 179
Харманли,15.03.2010 г.

На основание чл.14 ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ

ОБЯВЯВАМ:


Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните  язовири, водоеми-публична общинска собственост, за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късно от пет години:

  1. Язовир ”Богданови каваци ” в землището на с.Дрипчево с площ 40,361 дка, имот с №000679  , АПОС №795/14.12.2000г., с годишна наемна цена 900.00 лева.,към който се  дължи и ДДС.
  2. Язовир „Надежден” в землището на с.Надежден с площ 190.158дка, имот с №000064, АПОС  №224/09.11.1999г.,с годишна наемна цена  2852.00лв.,към който се  дължи  и ДДС.
  3. Язовир „Малево” в землището на с.Иваново с площ 3.272дка,имот с № 000614 АПОС  № 326/04.7.2000,с годишна наемна цена  81,00лв.,към който се дължи и ДДС.

Търгът да се проведе на 30.03.2010г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 30.03.10г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 15.04.2010г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.
Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 14.04.2010г.
Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30лв. на касата на община Харманли. Дължи се и ДДС.
Оглед на язовирите  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.
       
МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли