Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти за срок от пет години

З А П О В Е Д  № 305/04.05.2010 г.      

На основание чл. 14 ал.2 от ЗОС и чл.69 от Наредба №2 на Общ. съвет Харманли
                             .
О Б Я В Я В А М

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти за срок от пет години:
  
1. Част от самостоятелен обект в сграда 77181.11.182.1.1 от 50,60кв.м.. Адрес: бул. България № 13 ет.1, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково. Начална тръжна цена 2430лв. годишно. Дължи се и ДДС.
Търгът да се проведе на 20.05.2010 год. от 14 ч. в залата на Община Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.
Заявки за участие се приемат до 12ч. на 20.05.2010 год. в деловодството. 
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, насрочвам повторен търг на 08.06.2010 год. от 14 часа на същото място и при същите условия.

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 08.06.2010 год.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30 лв. от касата на общината. Дължи се и ДДС.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, “Л.състав” и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,
Кмет на Община Харманли

Изготвил: Желязко Панайотов