Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти

Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти за срок от пет  години :     

  1. Общинска земя от 7 кв.м. в ПИ 77181.11.4, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково / до бившия универсален магазин /. Начална тръжна цена 780 лв. годишно.
  2. Част от ПИ 77181.14.246 от 90кв.м. /Района на гробищният парк/. Начална тръжна цена 1380лв. годишно. Дължи се и ДДС.
  3. Площ от 1 кв. м. от стълбищната площадка на ІІ-ри етаж в сградата на Община-Харманли, за поставяне на самопродаваща машина за топли напитки. Начална тръжна цена 620лв. годишно. Дължи се и ДДС.
  4. Стая №1 от 12кв.м. в сграда-бивша “Здравна служба”, находяща се в парцел І-ви в кв.13 по плана на с. Дрипчево за извънболнична медецинска помощ. Начална тръжна цена 50лв. годишно. Дължи се и ДДС.
  5. Стая №1 от 9кв.м. в сграда-бивша “Здравна служба”, находяща се в парцел VІ-ти в кв. 10 по плана на с. Браница, за извънболнична медецинска помощ. Начална тръжна цена 40лв. годишно. Дължи се и ДДС.
  6. Стая №1 от 28кв.м. в сграда-бивша “Здравна служба”, находяща се в парцел І-184 в кв. 25 по плана на с. Изворово, за извънболнична медецинска помощ. Начална тръжна цена  70лв. годишно. Дължи се и ДДС.

Търгът да се проведе на 01. 12. 2008 год. от 14ч. в залата на Община-Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.
Заявки за участие се приемат до 12ч. на 01.12. 2008год. в деловодството. 
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, насрочвам повторен търг на 16. 12. 2008год. от 14часа на същото място и при същите условия.
Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 16. 12.  2008год.
Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30 лв. от касата на общината. Дължи се и ДДС.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, “Л.състав” и деловодството за сведение и изпълнение.

И. Д. К М Е Т :………………….
                       / инж. Г. ГЕНЕВ /