Търг с явно наддаване за отдаване под наем на повърхностни водни обекта

З А П О В Е Д

 № 529

Харманли, 12.07.2011г.

На основание чл.14ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаванепод наем на следните повърхностни  водни  обекта:

             1.Имот  публична общинска собственост, представляващ други изключителни водни площи в местността "Теке чаир" в землището на с.Браница, имот с №000617, площ 24,488дка, АПОС №1618/10.05.2004г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късно от пет години, с годишна наемна цена от 612.00 лева, към която се  дължи и ДДС.

          2.Имот  публична общинска собственост, представляващ водоем в местността "Каменна къща" в землището на с.Остър камък, имот с №000157, площ 3,662дка, АПОС № 689/05.12.2000г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късно от пет години, с годишна наемна цена от92.00 лева, към която се дължи и ДДС.

          3.Имот  публичнаобщинска собственост, представляващ водоем в местността "Каменна къща" в землището на с.Остър камък, имот с №000168, площ 4,538дка, АПОС №690/05.12.2000г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късно от пет години, с годишна наемна цена от114.00 лева, към която се дължи и ДДС.

          4.Имот  публична общинска собственост,представляващ язовир в местността "Жълтанива"  в землището на с.Чернамогила, имот с №000139, площ 4,644дка, АПОС № 835/09.01.2001г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късно от пет години, с годишна наемна цена от114.00 лева, към която се дължи и ДДС.

          5.Имот  публична общинскасобственост, представляващ язовир в местността "Яката" в землището на с.Орешец, имот с №000083, площ 8,995дка, АПОС №417/29.09. 2000г., за срок до създаване насдружения  за напояване, но не по-късноот пет години, с годишна наемна цена от225.00 лева, към която се дължи и ДДС.

      Търгът да се проведе на 03.08.2011г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

      Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена севнася в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 03.08.2011г. в деловодството.

При непровеждане на търгаили несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 31.08.2011г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за повторния търге12.00часа на 31.08.2011г.

       Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30лв. на касата на община Харманли.Дължи се и ДДС.

      Оглед на язовирите  се извършвавсеки работен ден до деня на провеждане на търга.

               Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касатаи деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се съставив три еднообразни екземпляра.

       МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли