Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за офис в село Бисер и село Славяново

З А П О В Е Д
№ 283
Харманли, 21.03.2012 г.

на основание чл.14 ал7 и ал.2 от ЗОС, чл. 20 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ и Решение №95 и №97/06.03.2012г. на Общински съвет – Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните обекти, представляващи  части от   имоти публична общинска собственост,за офис/, а именно: 

         1.Помещение от 10кв.м., представляващо част от имот публична  общинска собственост, находящо се на етаж ІІ в северната част на двуетажна, масивна сграда за културен дом, построена в УПИ І-329 в кв.40 по плана за регулация на с.Бисер, актувана с АПОС №37/10.03.1998г., с първоначална тръжна цена в размер на 300.00 / триста/лева годишно.Дължи се и ДДС.

         2.Помещение от 10кв.м., представляващо част от имот публична  общинска собственост, находящо се на етаж ІІ в източната част на двуетажна, масивна сграда кметство, построена в УПИ ХІІ-419 в кв.35 по плана за регулация на с.Славяново, актувана с АПОС №228/15.02.2000г., с първоначална тръжна цена в размер на 300.00 / триста/лева годишно.Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 10.04.2012г. от 14.30часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на10.04.2012г в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 08.05.2012г. от 14.30часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 08.05.2012г.

       Утвърждавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

        

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Гергана Георгиева

Н-к отдел ПНД