Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот

                                       З А П О В Е Д

                                                                            № 340         

                                                             Харманли,18.05.2011г

На основание чл.14 ал.7 във връзка с ал.2 отЗОС ,чл.20  и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №686/27.04.2011г. на Общински съвет-Харманли

                                 .

                                                                  О Б Я В Я В А М:

          Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  общински имот, за стоматологичен кабинет  за срок от три години :     

           1.Помещение от 12.00кв.м ,  находящо се на ет.1/първи/ в сградата на СОУ ”Неофит Рилски ”- гр.Харманли  с идентификатор 77181.18.89.1 , адрес ул.”Александър Стамболийски”

№ 54, ет.1. Помещението сепредоставя за стоматологичен кабинет.Начална тръжна цена 432.00 лв.годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 09.06.2011 год.от 14ч. В залата на Община Харманли.

       Депозит в размерна 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.

       Заявки за участие се приемат до 12ч. На 09.06.2011год.в деловодството. 

       При непровежданена търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да сепроведе на 04.07.2011год. от 14часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок заподаване на документи за участие в повторния търг 12ч. На 04.07.2011год.

      Утвърждавам тръжнадокументация за участие,която се закупува срещу 30 лв. от касата на общината.Дължи се и ДДС.

      Оглед на помещението се извършва всекиработен ден до деня на провеждането на търга.

      Заповедта се състави втри еднообразни екземпляра.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”  и деловодството за сведение иизпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли