Търг с явно наддаване за отдаване под наем на кафе-аперитив

  З А П О В Е Д

          № 927        

Харманли,16.12.2010г

На основание чл.14 ал.7 във връзка с ал.2 отЗОС ,чл.20  и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №579/29.09.2010г. на Общински съвет-Харманли

                                 .

   О Б Я В Я В А М:

          Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот,ведно с  оборудване за срок от пет  години,както следва:

        1.Самостоятелен обект с идентификатор77181.12.520.3.3,находящ се в сграда №3, разположена в ПИ 77181.12.520 с адрес:гр.Харманли,бул.”България”№13б,ет.0, обект 3 с площот 281.00кв.м., ведно с  оборудване ,съгласно приложения списък. Помещението и оборудване се предоставя за заведение – кафе-аперитив за непушачи.

        Начална тръжна цена  15 919.44 лв. годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 05.01.2011 год. от 15.30ч.в залата на Община Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжнацена се внася при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN91953300023206.

       Заявки за участие се приемат до 12ч. на 05.01.2011год.в деловодството. 

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 31.01.2011год. от 14 часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 31.01.2011год.

      Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30 лв. от касата на общината. Дължисе и ДДС.

      Оглед на самостоятелния обект и вещите се извършва всеки работен ден до деня на провеждането на търга.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”  и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли             

Съгласуванос юрист,

Добромира Иванова

                      Приложение към Заповед 927 /16.12.2010г                                                                                                                                                    

СПИСЪК НА  ОБОРУДВАНЕТО НА КАФЕ-АПЕРИТИВ,КОЕТО ЩЕ БЪДЕОТДАДЕНО ПОД НАЕМ  ВЕДНО С ПОМЕЩЕНИЕ СИДЕНТИФИКАТОР 77181.12.520.3.3

№по ред

Наименованиена артикул

Спецификация

Количество/бр/

1

2

3

4

1

Шкаф с вградена еднокоритна мивка с плот за подготовка на плодове и зеленчуци

Материал неръждаема стомана,плот алпака,размери 360/60/90 см,размери на мивката50/50/25 см,отворен с рафт,в две части,един смесител и един сифон

1

2

Шкаф свградени две еднокоритни мивки с плот за подготовка

Материал неръждаема стомана,плот инокс,мивки инокс,размери 360/60/90 см,ъглов,размерина мивки 50/50/25 см,отворен с рафт,три части,два смесителя и два сифона

1

3

Шкаф свградена  двукоритна мивка в миялна

Материал неръждаема стомана,плот инокс,мивки инокс,размери 360/60/90 см,ъглов,размерина мивки 50/50/25 см,отворен с рафт,в две части,един смесител и два сифона

1

4

Шкафза дрехи

Материал прахово боядисана ламарина,двоен,със заключване

1

5

Шкафза препарати

Материалламарина прахово боядисана,размери 60/60/180,със заключване

1

6

Коритоза измиване на палки

Комплект със сифон,размери 50/40,размер 60/60/90

1

7

Шкафс вградена двукоритна мивка/барплот/

Материалнеръждаема стомана,инокс,двукоритна мивка от инокс,размери 455/60/90см,отворен с един  рафт,един смесител

1

8

Рафтзад барплота

5рафта,размери 410/230/40 см

1

9

Бойлер

МаркаDiplomat-120 литра

1

10

Климатик

МаркаDAIKIN тип  RXS60F

2

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли